Vil sjå nærmare på barnehage på klubbhuset

Ulstein kommune skal utgreie om Hasundgot klubbhus kan omgjerast til barnehage.

Etter planen skal Ulstein kommune handsame sak om ny barnehage i Hasund krins i juni. Fram til no har det vorte jobba med to alternativ: ny barnehage i Gjerdsbakkane eller oppgradering av eksisterande barnehage.

I kommunestyremøtet torsdag 24. mars vart det føreslått eit tredje alternativ, der Hasundgot vil tilby kommunen å kjøpe klubbhuset.

Barnehagen leiger allereie lokale i kjellaren på klubbhuset i dag, men ved eit eventuelt kjøp av klubbhuset vil kommunen ha full råderett over bygget og arealet rundt.

Dette alternativet vart vedteke utan røyster imot, der administrasjonen si tilråding var å løyve 200.000 kroner til å utgreie dette alternativet nærmare.

I tillegg vert val av alternativ for barnehage i Hasund krins også utsett til kommunestyremøtet i oktober, eller eventuelt i budsjettarbeidet 2022.

Kvifor selje klubbhuset?

Grunnen til at Hasundgot føreslår å selje klubbhuset til kommunen er at dette kan frigjere midlar til idrettslaget, som kan nyttast på idrettshall ved nabotomta.

Hasundgot IL har eit sterkt ønske om å realisere ein hall til idrettsføremål.

Dette kan gagne både vårt idrettslag og andre nærliggande klubbar som ønsker å leige banetid på vinterstid.

I tillegg til fotballbane kan også klatrevegg vere aktuelt, om dette viser seg å vere mogleg å få til innanfor den økonomiske ramma for prosjektet.

Årsmøtet i Hasundgot IL ga i mars 2022 styret løyve til å halde fram dialogen med kommunen om eit potensielt hallprosjekt.

Førebels er det framleis tidleg i prosjektfasen, så det er ingen konkrete planar om kva, når og korleis.