Medlems- og treningskontingent

I Hasundgot IL har vi to typar kontingentar som vert fakturert kvart år:

  • Medlemskontingent: obligatorisk for både aktive utøvarar og støttemedlemmer.
  • Treningskontingent: gjeld berre aktive utøvarar.

Om du ikke er medlem, kan du enkelt melde inn deg eller barnet ditt i Hasundgot IL via Min Idrett.

Medlemskontingent

GruppePris
Barn400,-
Vaksen400,-
Familie800,- (totalt)

Frå 01.01.2023 er medlemskontingent 400,- for enkeltmedlemskap og 800,- for familiemedlemskap.

For familiemedlemskap er prisen 800,- for heile familie – uansett kor mange medlemmer som er registrert på same familiemedlemskap. 

Medlemskontingenten vert sendt ut per e-post i starten av kalenderåret og kan betalast anten via nettbank eller i Min Idrett med bankkort/vipps.

Treningskontingent

AlderPris
Til og med 10 år700,-
11-16 år900,-
17 år og eldre2.000,-

Aktive utøvarar i Hasundgot IL skal i tillegg til medlemskontigent også betale treningskontingent.

Denne avgifta skal dekke påmeldingsgebyr for laget, fotballforsikring og slitasje på anlegget og utstyr.

Treningskontingenten vert sendt ut per e-post før sesongstart og kan betalast anten via nettbank eller i Min Idrett med bankkort/vipps.

Økonomiske utfordingar

Hasundgot IL ønsker å behalde flest mogleg, lengst mogleg i fotballfamilien.

Barn i hushald eller familiar med trang økonomi skal også få like moglegheiter til å delta i vår aktivitet.

Har du utfordring med å betale medlems- og treningskontingenten ønsker Hasundgot IL å hjelpe så langt som råd.

Dersom du ønsker å diskutere alternativ betalingsplan eller stipendordningar, ta kontakt med sportsleg leiar i Hasundgot.