Kvalitetsklubbansvarleg

Styret i Hasundgot skal vere sjef over eiga utvikling som klubb. Klubbens Kvalitetsklubbansvarleg skal sikre at kvaliteten på dei grunnleggande elementa som ligg i konseptet “Kvalitetsklubb” vert følgd.

Kvalitetsklubbansvarleg skal følge opp og kommunisere ut konseptet til idrettslagets medlemmer, trenarar/lagleiarar og andre tillitsverv.

Oppgåver for Kvalitetsklubbansvarleg

  • Ha god kjennskap om Kvalitetsklubb-konseptet og vere ein positiv pådrivar
  • Vere kontaktperson mot krets/forbund ved eventuelle spørsmål knytt til Kvalitetsklubb
  • Sjå til at krava til ein Kvalitetsklubb vert gjennomført i den daglege aktiviteten
  • Setje Kvalitetsklubb på agendaen i styret slik at retningsliner i konseptet vert følgd
  • Følgje opp eventuelle avvik frå kriteria i konseptet og utbetre desse
  • Ansvarleg av eigenmelding i etterkant av (re)sertifisering som Kvalitetsklub

Rapportering og oppfølging

Styret oppnemner Kvalitetsklubbansvarleg. Rolla rapporterer direkte til styret og held sportsleg utval orientert. Per tid er Kvalitetsklubbansvarleg lagt til sportsleg leiar.

Kompetanse

  • Kvalitetsklubbansvarleg bør ha gjennomført minimum NFF Fotballeder 1
  • Kvalitetsklubbansvarleg bør vere strukturert, tydeleg og løysingsorientert
  • Ha god kjennskap til idrettslagets kultur og verdiar